Haluatko oman äänesi kuuluviin? Tule mukaan!

Oletko Suomessa asuva pakolaistaustainen? Oletko tullut Suomeen joko kiintiöpakolaisena tai turvapaikanhakijana? Haluaisitko tuoda oman äänesi kuuluviin liittyen osallisuuteen suomalaisessa yhteiskunnassa? Nyt sinulla on mahdollisuus kertoa kokemuksistasi, näkemyksistäsi ja tunteistasi. Kampanjamme kautta voimme tuoda esiin ääniä ja kannanottoja, jotka jäävät usein viranomaisilta kuulematta ja noteeraamatta. 

Käsittelemme kaikki vastaukset täysin luottamuksellisesti. Voit halutessasi myös vastata kysymyksiin ottamalla yhteyttä Noora Hagmaniin (noora.hagman@ely-keskus.fi). Noora vastaa mielellään askarruttaviin kysymyksiin!😊

Henkilötietojen käsittelystä:

1 Rekisterinpitäjä
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Osallisena kotoutumista tukevien palvelujen tuottamisessa (Osallisena -hanke)
Opastinsilta 12 A, PL 36
00521 HELSINKI
2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Jaakko Vehkaperä
jaakko.vehkapera(a)ely-keskus.fi
0295 021 199
3 Rekisterin nimi
Osallisena-hankkeen kyselyt
4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Hankkeen järjestämän kampanjan toteutumiseen kerättävät tiedot.
5 Rekisterin tietosisältö
Rekisterissä käsitellään käyttötarkoituksen mukaisia tarpeellisia tietoja:
Yhteystiedot: nimi ja sähköpostiosoite
6 Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot saadaan lomakkeelta ilmoittautumisen yhteydessä rekisteröidyltä henkilöltä itseltään.
7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta ilman rekisteröidyn lupaa muuten kuin lain sallimissa ja velvoittavissa rajoissa tai viranomaisten vaatimusten edellyttämällä tavalla.
8 Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
9 Rekisterin suojauksen periaatteet
Tiedot on tallennettu Domainhotelli Oy:n palvelimille, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä sopimusoikeudellisilla keinoilla suojattuna. Rekisterin sisältämien tietojen käyttöön on oikeus vain niillä Osallisena -hankkeen työntekijöillä, joilla on
työnsä puolesta oikeus käsitellä tietoja.
10 Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioistavastaavalle henkilölle (Henkilötietolain 26§ ja 28§)
11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen henkilötietonsa oikaisua.
Vaatimus tulee toimittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle kohdassa 1 mainittuun postiosoitteeseen.
12 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevien henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista. Pyyntö tästä tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle kohdassa 1 mainittuun postiosoitteeseen. Oikeutta henkilötietojen käsittelyn vastustamiseen
ei kuitenkaan sovelleta viranomaisen lakisääteisten tehtävien hoidon yhteydessä.
Henkilötietojen käsittelyä koskeva valitus tai kantelu: Tietojen käsittelystä voi tarvittaessa valittaa tai tehdä kantelu tietosuojavaltuutetulle.
13 Evästeiden käyttö
Rekisterin ylläpitämisessä ei käytetä evästeitä.
14 Julkisuus
Viranomaiselle toimitettujen tietojen julkisuus määräytyy viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) mukaan.